ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਨ 100% ਘਟੇਗਾ

ਦੋਸਤੋਂ ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁ ਸ਼ ਮ ਣ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਦੇ ਲਈ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨਦਾ ਇ ਕ ਹੈ , ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਪਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਬਿ ਮ ਰੀ ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਖਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾ ਈ ਡ ਇ ਫ਼ੇ ਕ੍ ਟ੍ ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਘ ਟ ਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋ ਗ । ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋ ਗਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਤੇ ਪੇਂਦਾ ਹੈ ਬੁ ਰਾ ਪ੍ਰ ਭਾ ਵ ।

ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋ ਖ ਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿ ਮ ਰੀ ਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ ਮ ਰੀ ਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ ਰ ਸੋੰ ਲਾ ਈ ਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰ ਭਾ ਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮ ਨੋ ਬ ਲ ਸੂ ਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋ ਟਾ ਪੇ ਦੀ ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ ਜਿਥੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇਂਗੀ ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਬਿ ਮ ਰੀ ਆਂ ਤੋਂ ਰਾ ਹ ਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਘ ਟ ਜਾਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਘ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦ ਵਾ ਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਮ ਜਾ ਨ ਦੀ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਸੀ ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਘ ਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ।ਦੋਸਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖੰਡ । ਜੀ ਹੈ ਖੰਡ ਖਾ ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿ ਮ ਰੀ ਆਂ । ਸੋ ਇਸਲਈ ਦੋਸਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀ ਖੰਡ ਜਾਣੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋ ਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ । ਇਸਲਈ ਦੋਸਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਛੱ ਡੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪਾਓ , ਮੋ ਟਾ ਪੇ ਤੋਂ ਰਾ ਹ ਤ ਪਾਓ ।

ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿ ਸ ਤਾ ਰ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ , ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ । ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.